آسیب های انسانی در جنگلات افغانستان

آقایان محترم قدمهایی که در عرض چند ماه اخیر دور از نظر و اطلاع جناب آقای دکتر مصدق و تنها بعلت شدت مشغله و بی خبری ایشان در امور نظامی و ارتش در دستگاه وزارت دفاع ملی برداشته شده هریک تیشه ویران کنندهای بود که بر پایههای ارتش فروآوردهاند معلوم نیست اگر فردا حادثهای در یک گوشه از کشور پیش آمد واین ارتش بااین روحیه متزلزل قادربه مقابله نباشد چه پیش آمد خواهدکرد.

داستانهای این جنک چندان پراکنده گردید و شناخته شد که نامهای «پورت اتور»، و «مارشال اویاما»، و «جنرال کروپاتگین» و مانند اینها زبانزد مردم گردید، و مثلا اگر کسی برتری فروختی یا بخود بالیدی چنین گفتندی: «مگر پورت آتور را کشادهای که چنین میبالی؟ هر کسی که بسر کاری آمده، هنوز بکاری برنخاسته و آزموده نگردیده، بشیوهٔ شاعران، ستایش ازو میکرده. آقایان: دنیای امروز دنیایی که تمام ملل از کوچک و بزرگ برای تامین استقلال و حاکمیت سیاسی و اقتصادی خود غرق اسلحه شدهاند و صلح مسلح برهمه جاحکومت میکند تضعیف ارتش و نیروی نظامی صلاح هیچ ملتی نیست و خیانتی است که نسلهای آینده آنرا بسهولت و سادگی نخواهند بخشید شاید بسیاری از افراد بی اطلاع از سیاست دنیا اینطور بپندارند که کشورهایی که به تقویت بنیه نظامی خودمی پردازند حتما قصد جنگ دارند و چون ما ملت صلحجویی هستیم و با کسی سر جنگ نداریم ارتش هم نمیخواهیم این فکر در بعضی مغزها رسوخ کرده و به غلط همه جا نفوذ داده میشود درصورتیکه این عقیده ناشی از دشمنان حاکمیت سیاسی وملی ما است واگرکسانی این عقیده را ازروی حسن نیت بپذیرند باید اقرارکنند سخت در اشتباهاند در دنیای امروز ارتش فقط برای جنگ نیست بلکه حربهای هست در دست سیاستمداران و کارد برنده ایست در چنگ پیشوایان و رهبران ملل که از قدرت و نفوذ و کثرت تعداد و کیفیت آن برای پیشرفت مقاصد سیاسی خود استفاده میبرند ما ملتهای کوچک اگر با کسی سر جنگ نداریم و قصد توسعه طلبی و اعمال نفوذ در خارج از سرحدات خود را در مغزنمی پرورانیم لااقل برای حفظ حاکمیت و تامین امنیت خود در قبال خطر گردن کشان داخلی و تحریکات خارجی نباید این نیروی مقدس ملی را باعلم اطلاع متلاشی ومضمحل سازیم.

سرهنگ وحدانیان سرهنگ دولو خدا شاهداست که محرک بنده در ابرازاین مطالب فقط خطری است که ازدور احساس میکنم آقای نخست وزیرمحال است سوء نیت داشته باشند حتی اطلاع کامل دارم آقای دکتر مصدق به مامورین مربوطه دستورات کاملی داده بودندکه نهایت دقت بشود بلکه بطورخواهش گفته بودند که اگرچندنفر افسرناصالح درارتش بماند بعدا ممکن است تصفیه بشود ولی چنانچه افسران درست خدمتگزار برکنار بشوند موجب دلسردی دیگران خواهدشد اماآقای دکتر مصدق چه گناهی دارداگرفلان سرلشگر وفلان سرهنگ با بعضی ازافسران لایق خرده حسابی دارد وازقدرت مطلقه جناب آقای دکتر مصدق سوءاستفاده میکندواعمال اغراض شخصی را بصورت تصفیه ارتش درمی آورد بطوریکه شنیدهام اشخاصی که برای رسیدگی تعیین شدهاند ازطرف افسران انتخاب شده اندافسران خارج مرکز چه اطلاعی ازاین انتخابات دارند.

حجم ویدیو: 11.44M | مدت زمان ویدیو: 00:01:31 این کرم ها فقط در محدوده خود دست به خوردن یکدیگر می زنند و در غیر این صورت از موجودات کوچک دیگر برای تغذیه استفاده می کنند. بسیاری از مصائبی که امروزدامنگیرماشددیروز پیش بینی میشد وبسیاری از حوادثی که فرداممکن است روی دهد امروزشامههای قوی احساس وقوع آنرا مینماید بنده قصد ندارم دامنه عرایض خودرا باسایرمسائل وسعت دهم عرایض بنده فقط مربوط به یک موضوع است روزی که مسئله واگذاری پست وزارت جنگ دیروز ووزارت دفاع ملی امروز بجناب آقای دکتر مصدق مطرح بود یک دسته دراینجاودرخارج این نظررا نمیپسندیدند شاید آنروز این توهم درمیان بود که مخالفان این نظر با جناب آقای دکتر مصدق وحکومت ایشان مخالفند ونمی خواهندکه وزارت جنگ تابع نخست وزیرباشد درصورتیکه این تصور صحیح نبود و یا لااقل درباره هرکس صدق نمینمود.

عرایض بنده درباره وضع کنونی ارتش است. در یک کشور مشروطیه وزارت جنگ مثل تمام وزارت خانهها مسئول نخست وزیراست وکسی را در اینمورد حرفی نبود و نیست نخست وزیرهمانطوریکه وزیردارایی انتخاب میکند حق دارد وزیرجنگ انتخاب نماید ولکن در مقتضیات آنروز و امروز کشور در حالی که سرتاسرشمال ایران در معرض تحریکات سیاستهای فوق العاده مقتدر خارجی قراردارد در حالیکه یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع وسعت خاک به تحریکات اجانب در کوره حوادث میسوزد و قبول پست حساس وزارت جنگ بعهده جناب آقای دکتر مصدق که مشغول حل مسائل اساسی خارجی ازقبیل نفت و شیلات است از طرفی جناب ایشان یک تنه کار یکصد و سی و شش وکیل را در امر قانون گذاری میخواهند انجام دهند و بتنهایی با تمام مشکلات مالی مبارزه نمایند و سرپرست هیئت دولت و مسئولیت اداره مملکت را هم داشته باشند کار فوق العاده مشکل بود که ما چند ماه قبل پیش بینی ناراحتیهای کنونی را در ارتش مینمودیم.

همکاران عزیز مستحضرهستید که درماههای اخیر وحتی درهفته اخیر عده کثیری ازافسران جوان همین ارتش بازنشسته شده وبروی تمام سوابق وفداکاریهاوجان بازیهای این افرادقلم نه کشیده اندحقیقت ایناست که بنده درباره اخراج افسران واخراج کارمندان دولت یک عقیده دارم ومعتقدم که این هردوعمل غلط وخطرناک وموجب توسعه نارضایی وخوشحالی دشمنان استقلال کشور مورث پشیمانی فردای ماخواهد بود لکن چون درباره سایردستگاههای دولتی دراین جاگفتگوشده ومسئله ارتش ووزارت دفاع ملی مسئله مرگ وحیات مملکت است چندتن که بنام کمیسیون اصلاح وزارت دفاع ملی موردمشورت جناب آقای دکتر مصدق واقع میشوندممکن است بی اطلاع ویا صاحب سوء نیت وخدای ناکرده پرازحب وبغضهای شخصی باشند وشخص آقای نخست وزیربا اینکه حسن نیست دارند متخصص در امر وزارت جنگ و امور نظامی نیستند با اینکه بنده ناچار دراین مورد پافشاری حقایقی میپردازم اکنون بحکم قانون اختیارات عده کثیری از افسران تحصیلکرده وپاکدامن جوان ارتش بدون اعلام دلیل بازنشسته وخانه نشین شدهاند باکمال تاسف ناچارم بعرض آقایان برسانم که درمیان عده افسران سی وپنج ساله چهل ساله دیده میشود که چند نفر از آنها به تازگی بزرگ ترین دانشگاههای نظامی جهان را طی نمودهاند ودولت برای تکمیل تحصیل هریک از آنهاچندین هزاردلار خرج کردهاست باین ترتیب اکنون تمام ارتش مملکت متزلزل است هیچیک ازافسران به فردای خود مطمئن نیستند زیرا افسرانی که در سرحدات آذربایجان کردستان خراسان وکرمانشاه وخوزستان باجان خودبازی میکنند از کجا مطمئن باشند که فردا حکم بازنشستگی را ازتهران برای ایشان نخواهندفرستاد.

با وجود اینکه محققان تمام تلاششان را برای شناسایی کل قبایلی که در این نواحی زندگی میکنند انجام دادهاند اما هستند گروههایی که از دید دیگران پنهان ماندهاند. وخودآنهابیش ازهرکس مستحق بازنشستگی میباشند تعجب خواهید فرمود اگربدانید درمیان افسران جوان که اخیرا بازنشسته شدهاند افسرانی وجوددارند که طبق پروندهای خدمتی تمام مدت نمره بیست (۲۰) داشتند و کوچکترین انحرافی در خدمت نداشته هریک دارای چندین مدال درجه اول هستند حتی چندماه قبل بامضای جناب آقای دکتر مصدق مدال لیافت درجه ۲دریافت نمودند و بنده پرونده بعضی ازافسران را برای مثال به آقایان ارائه میدهم.

البته اینهااوراقی رانشان دادند درحدود ۱۵ ورقهاست که همه مربوط به تشویق این افسراست ومربوط به مدالهایی است که بهش دادهاند واینهم پرونده خدمتش است که درتمام مدت خدماتش موردتوجه بوده وفرماندهانش باین نمرده ۲۰ داده اندوسنش هم گمان نمیکنم بیش از ۳۰ – ۳۵ سال باشدافسری است که دانشگاه جنگ هم دیدهاست این افسر را بازنشسته کردهاند ویکی دیگرهم سرهنگ تمام جعفرقلی صدری است که این خلاصه گزارشی است که ستاد ارتش باین کمیسیون دادهاست ودرتمام موارد ازسال ۱۳۲۶ بتمام خدماتش نمره ۲۰ داده بامضای سرلشگرمقبلی و آخرین فرمانده اش هم که سرتیپ مظهری است ایشان هم باین ترتیب باین افسرنمره ۲۰ داده ویک بخشنامه دیگری اینجا هست که سال گذشته آقای سرلشگر بهارمست که رئیس بازنشستگی ارتش بودند خودشان صراحتا اظهارعقیده کردهاند که بازنشستگی رانمیشودبرای افسران مجازات تلقی کرد ومانمی توانیم افسرانی راکه تحصیل کردهاند بدون جهت بازنشسته بکنیم مگراینکه بسن بازنشستگی برسندومن تعجب میکنم که خودایشان حالا رئیس ستادارتش هستند چرایکعده از افسران را بدون جهت بازنشسته کردهاند وبطوری که بنده اطلاع دارم خوداقای نخست وزیر هم باشتباه کمیسیونهایی بردهاند و دستور مقتضی صادرنمودهاند بنده میخواهم ازاینجاخواهش کنم افسرانی که حقیقتا بسن بازنشستگی رسیدهاند وباید از کار کناربروند آنهارا کناربگذارند وافسرانی که جوان هستند مثلا چندنفر سرهنگ بنده سراغ دارم که سه هفته قبل ازآمریکا آمدهاند وچندین سال اینهادرامریکاتحصیل میکردند بنده بایکی ازمقامات ارتش صحبت میکردم ایشان گفتند که پول تحصیل اینها را دولت آمریکا داده گفتم چه فرقی میکند دولت آمریکا داده ویک منتی برسراین ملت بدبخت گذاشته که چند نفر رفتهاند در آنجا تحصیل کردهاند این افسران یکیشان سرهنگ وجدانیان است سرهنگ فیوضی است اینهارا بازنشسته کردهاند وبنده اطمینان قطعی دارم که آنهاسوء نیت دراین کارهاداشتهاند آقای نخست وزیرباید دستوربفرمایندکه دراین سوء نیتها تجدیدنظربشود درخصوص شیلات هم عرایضی داشتم چون وقت گذشتهاست به بعدموکول میکنم ولی امیدواریم که خدا توفیق بدولت عنایت فرماید که افتخارخلع شیلات هم مثل نفت جنوب ازافتخارات حکومت آقای دکتر مصدق محسوب شود.

آنچه مسلم است که بعضی از افسران از اختیارات جناب آقای دکتر مصدق سوء استفاده نموده وپایههای ارتش ملی را متزلزل و روحیه افسران جوان را افسرده نمودند من امیدوارم این تذکرات بنده موردتوجه دولت واقع بشود وباتعیین کمیسیون عالی تری تجدیدنظری دروضع افسران شریف عمل آید چنانچه افسری هم خاطی است به دادگاه بسپارید تا در سایه قانون به مجازات برسد که موجب عبرت دیگران بشود وبازنشستگی که علامت یک عمرخدمتگذاری بدرستی وصحت عمل است بصورت مجازات درنیاید همینطور که درتمام دنیا مرسوم است افسرانی که بسن بازنشستگی میرسند بااظهارقدردانی وتشویق ازخدمت کنارمی روند نه اینکه بصورت مبتذلی افسران را بعنوان مجازات بازنشسته نمایند وباین ترتیب ازتوسعه نارضایتی درارتش جلوگیری بعمل آید وموجبات دلگرمی وخدمتگزاری افسران را فراهم نمایند.

طرقی وتمدن آن کشور روبه نابودی گرائیده پس چنین نتیجه گیری باید کرد که اشتراک تمام مردم دررابط به حفظ وحفاظت از منابع طبیعی شان درپهلوئی دولت ضروریست . بدین ترتیب، پس از تصرف مجدد رشت از سوی دولت کودتا، نمایندگان حزب کمونیست از دولت احساناللّهخان فراخوانده شدند و احسان اللّه خان با صدور بیانیهای در رشت اعلام کرد که پس از آن به دین اسلام و اعتقادات مردم اهانت نخواهد شد، سپس دولت جدیدی را بدون شرکت اعضای حزب کمونیست تشکیل داد. با توجه به اینکه از نظر اکولوژیکی این جنگلها جزو نواحی 103 گانه بیوسفر جهان میباشد لذا توسط سازمان ملل به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی جهان انتخاب شده است و از سال 1351 حفاظت شده اعلام گردیده و تحت برنامه تحقیقات انسان و کره سکون (M.A.B ) (Man and Biospher ) قرار دارد.

وی با ذکر اینکه از زمانی که مطلع تخریب جنگلهای ارسباران از سوی معدن مس سونگون شدیم، توقف عملیات استخراج و تخریبها را گرفتیم، گفت: ۶ معدن در منطقه ارسباران که برای فعالیتهای معدنی نیاز به تخریب جنگلهای ارسباران را داشتند به صراحت مخالفت کردیم و حتی برای ۳ معدن نیز که به جنگلهای ارسباران وارد شده بودند اعلام جُرم کردهایم. علیرغم تمامی مزایا و اثرات مثبتی که وجود جنگل بر زندگی انسان دارد، فعالیتهای انسانی به این نعمت خدادادی آسیب میرساند، انسان بدلیل تامین مواد لازم برای تهیه مسکن، کاغذ، وسایل و لوازم چوبی، احداث جاده و کشاورزی به تخریب جنگلها می پردازد و موجب قطع یا سوزاندن درختان میشود.

در این فصل با رنگین شدن برگهای درختان و ریزش آنها مناظر فوقالعادهای پدید میآید و گردش در این جنگل سفر شما را ماندگار خواهد نمود. دریافت 39 MB به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای زیبای ارسباران طبیعت بکر و ناشناختهای دارد که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند و در این روزهای پاییزی در حال تبدیل شدن به یک جنگل هزار رنگ است و بارش باران نیز بر زیباییهای آن افزوده است. جنگلهای ارسباران یکی از بکرترین و انبوهترین جنگلهای ایران است. سنگینی باروظیفه سوگندی که به قرآن مجید درپیشگاه خداوند ووجدان وملت ایراد کردهایم بما اجازه نمیدهد درلحظاتی که مسئله حاکمیت واستقلال ووحدت ملی ایران وامنیت جان ومال ونوامیس میلیونها هموطن معصوم ومحروم مابمیان است سکوت اختیارکنیم وناظرسیر جریان حوادث واتفاقاتی باشیم که ممکن است به قیمت استقلال ما تمام شود استقلالی که ملت بردبارایران به بهای ارزان بدست نیاورده ودراین ادوار برای حفظ آن دربرابرهرتجاوزی جان شیرین خودرا بوثیقه گذاردهاست مسلما اگرپای وحدت ملی وحاکمیت درمیان نبود ووظیفه بمن حکم نمیکرد بهیچوجه مطلبی نمیگفتم وهمچون گذشته سکوت اختیار میکردم لیکن سنگینی باروظیفه بمن امرمیکند که ازگفتن حقایق برای ضبط درتاریخ وقضاوت آیندگان خودداری نکرده وبعرض مجلس شورای ملی برسانم.

مگردستگاه حاکمه فعلی در روزهای حاضر که تمام کشور مثل یک قطعه گوشت سرخ شده در تا به حوادث وناامنیها وآشوبها میسوزد از این قدرت عظیم ارتش حداکثراستفاده نمیکند. به گفته گروه باز زیستی بین الملل، در حال حاضر بیش از نیمی از قبایل ناشناخته جهان در برزیل یا پرو زندگی می کنند. امروزه در بخش برزیلی جنگل های آمازون بیش از ۲۴ میلیون نفر زندگی میکنند که شامل ۱۰۰ ها مردم بومی است که به ۱۸۰ قبیله متفاوت تعلق دارند.

در مسالکالمحسنین چند تنی از تهران، بیک گردش دانشی برخاسته، و با افزار و دربایست آهنک قله دماوند میکنند. تا چند سال این جنگها در میان بود، و روزنامهها داستانهای آنها را مینوشتند، و بیدارشدگان با خشنودی و دلخوشی آنها را میخواندند و سخت میسهیدند. وزیر بعد از چند دقیقه تفکر گویی در خواب بود و بیدار شد، گفت جناب مهندسباشی همه را حق و صدق گفتی، مرا بیدار کردی، من تصدیق اقوال شما را میکنم. اتفاقا جناب آقای وزیرکشور هم تشریف آوردند آقای وزیرکشور موضوع امنیت را عرض میکردم من چندی قبل که عدهای ماجراجووآشوبگر روزروشن باحضورمامورین انتظامی ۳۳ نقطه شهر اصفهان را غارت کردند درپشت این تریبون به آقای وزیرکشور گفتم اگردرمجازات مرتکبین تسامح وپرونده بازی شود نظایر این شرارتها درشهر کارگری واستان کشاورزی اصفهان فراوان اتفاق خواهدافتاد وخطرآن ازلحاظ محیط بسیار مهم وقابل دقت خواهد بود متاسفانه با منتظر خدمت کردن یک افسر جوان ویک پاسبان تعقیب جدی قضیه مسکوت ماندونتیجه آن شد که دوهفته قبل هفتادنفرماجراجوازاصهفان برای غارت مردم به نجف آبادهجوم بیاورند که خودمردم آنهارا دستگیر میسازندیکهفته قبل درقریه اسکندری عدهای مضروب وغارت شده اندوسه روزقبل درقریه افوس فریدن جماعتی به مجلس روضه خوانی حمله وروعدهای مقتول ومجروح میگردند عده متعدی هم که ازارفاقهای بیمورد دولتهای نالایق گذشته جری شده اندبه کشاورزان زحمت کش ووطن پرست شهرستان فریدن انواع تعدی وشکنجه راوارد میسازند من ازدولت تقاضادارم چون طبق اطلاع موثق بیگانگان درمنطقه فریدن بین کشاورزان دست به تحریکاتی زدهاند دستورفرمایندفرمانده کل ژاندارمری وفرمانده لشکراصفهان هم که هردونفرافسرانی شایسته ولایق هستند حفظ انتظامات قریه افوس را قبل ازوقوع وقایع دیگری بعهده بگیرند وپادگان خودرا درمنطقه شهرستان فریدن تقویت نمایند.

بقعه شیخ شهابالدین اهری در شهر اهر، محل خانقاه و مقبرهٔ شیخ شهابالدین اهری میباشد. شیرینیهایی همچون قرابیه که در واقع اصلیترین سوغات تبریز است، نوقا نیز که به تازگی به ثبت جهانی رسیده، آجیل تبریز، اریس، پشمک، باسلوق و خشکبار تبریز و..همگی از خوراکیهای سنتی و خوشمزه این شهر و دیار هستند. این بوالفضولیهای مردود، از سید جمال معهود است، تو سید جلال بی جمال چه میگویی؟ معروف است، خودش را داخل نسب کرده. بسیاری از کشورهای جهان تدابیری موثری را برای حفاظت توسعه وگسترش جنگل ها روی دست گرفته .

دیدگاهتان را بنویسید