جنگل ابر شاهرود؛ اهمیت تاریخی و جاذبههای طبیعی|دستی برایران

از این تعداد، 80 گونه از آنها جنگلی بوده که 40 مورد آن جزو گونههای مهم دارویی است. سکه های مسی بسیـارقدیم دربارۀ یک رهبرکوشانـها، ظاهرا اشاره بـه هیراوس یـا هیرائیس مرموز هست باوجودیکه هویت آن نامعلوم است. بآنـهم ازنگاه سیـاسی، این یک دورۀ بسیـار مغشوش هست که درآن گروههای متعدد ازیکجا بجای دیگرحرکت نموده ودرآن حاکمـیت یک شاه دوردست بسیـارکم ارزش است. ائل گلی یا شاه گلی یکی از مهمترین گردشگاههای تبریز است که در زمان آققویونلوها این مکان ساخته شد و در دورهی صفویه گسترش یافت. ج – نظر سوم در باب پیدایش آمل ، که بر دلایل و مدارک متقن و مستدل استوار نبوده و یا نگارنده با آن برخوردی ننموده است .

باوجودیکه سوانژنگ بـه ساسانیـان اشاره نمـیکند، با اطمـینان مـیتوان فرض کرد، وقتی اوجائی را دیده کـه حالا افغانستان نامـیده مـیشود، قسمت اعظم جنوب وغرب آن هنوزتوسط حاکمان ساسانی اداره مـیشود. باوجود گذشته چند روز از شروع آتشسوزی و درخواستهای مکرر اداره کل منابع طبیعی و همچنین اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی برای امداد هوایی، این امداد با تاخیر انجام شده است. غلبۀ کوشانـها درمسیرمـهاجرین سکائی ومربوطین آنـها ادامـه مـییـابد کـه درسالیـان قبل از صحراهای آسیـای مـیانـه بداخل حصص شرقی فلات ایران و جلگه های شمال هند گسترش یـافته بودند.

خلق دنیاهای جدید در آیندهای نامعلوم، در فیلم های ماجراجویانه امری بسیاری عادی است. درسدۀ اول عصرفعلی، یک دودمان جدید قدرتمند درافغانستان شمالی و گندهارا ظهورمـیکند. دودمان ایشان (یـا دودمانـها، چون نمـی دانیم کـه مَوس و ازیس 1 اقارب هم بودند) قرارمعلوم درون مناطق پشاور و تکسیلا درپاکستان شمالی متمرکزبودند. این شاهان کـه بنام هندو- پارتیـان مشـهوراند دودمان سپالیریزیس درجنوب و آزیس درون گندهارا را تعویض نموده و باینترتیب درتمام سرزمـینـهای مرزی از سیستان که تا تکسیلا حکومت مـیکنند. شـهزادۀ دیگری این دودمان سپالیریزیس هست که یکجا با ازیس (1 یـا 2) سکه چاپ مـیکند. این همچنان تاکید کنندۀ جدائی سیـاسی افغانستان جنوبی (مغلوب توسط تازه واردان سکائی) از وادی کابل و گندهارای باستان هست که توسط گروههای سکائی دیگر یـا شـهزادگان هندو- یونانی کنترول مـیشود.

این معلومات باضافۀ سالنامـه چینائی نشان مـیدهد کـه کوجولاکدفیزیس وادی کابل را از هندو- پارتیـان تحت گوندوفاریس و جانشین او، ابداگاسیس مـیگیرد کـه سکه های او نیز بطوروسیعی دراین قسمت یـافت مـیشود. میر قوامالدین مرعشی به عنوان سرسلسله سادات مرعشیان شناخته میشد و مردم او را با نام میر بزرگ صدا می زدند. البته در قسمت هایی از رودخانه آمازون که دارای آب گرم و نسبتاً راکد است، حیوانات عجیبی نیز زندگی می کنند که یک نمونه از آنها، نوع خاصی از گربه ماهی است که به دلیل زندگی در یکی از بکرترین مناطق دنیا بسیار بزرگ تر از حد معمول است.

درآنـها گفته مـیشود کـه کوشانـها یکی از پنج گروه فرعی یوژی دربکتریـای قدیم را تشکیل مـیدادند. داستان صعود کوشانـها بقدرت درمنابع متعدد چینائی گفته شده است. داستان سالنمای هان توسط سکه شناسی و شواهد دیگرتقویـه مـیشود. بجای آنکه پیش آمد را بنویسد، و اگر هم بکوشندگان هواداری نمینماید ننماید و داستان را چنانکه رو داده بود برشته نوشتن کشد، داستان را بیکبار پوشیده داشته و از کوشندگان نامی نبرده، و در گفتار تنها بزشت نویسی و دروغ بندی بس کرده. آنـها درطول چندین سده دراین سرزمـین ها مستقرشده و ثروت هنگفتی ازطریق زراعت و تجارتب کرده بودند. سکائیـان درون شمال کوهها از اوایل هزارۀ اول بدینسو زندگی کرده اند.

آنها درشمال هندوکش سکه های با معیاروزن آتن و قهرمانان یونانی ضرب میزنند، درحالیکه درجنوب کوهها سکه های با معیار وزن هندی و قهرمانان یونانی و پراکریت (آخری با خط خروشتی) ضرب میزنند. این اشیا بندرت معلومات مستقیمی دربارۀ تاریخ مردمان، زبان، تنظیم اجتماعی و سایرعرصه های زندگی آنها بدست میدهد. درمجموع حدود 20 هزاراشیـای فلزی بدست مـیآید کـه نشاندهندۀ تنوع رسوم هنرمندانـه مـیباشد. بعضی ازاین اشیـا مربوط بـه رسوم هنر قدیمـی زرگران بکتریـان اند. اکثریت آنـها بطور واضح محلی و مربوط بـه قلمروی سکائیـان و گروههای دیگراست.

این کشف عبارت ازیک گورستان با قبرهای دارای هزاران اشیـای طلائی مربوط بـه حوالی آغازعصرجدید مـیباشد. سکه های طلائی رومـیان دربرگیرندۀ چاپ امپراطور تایبریوس (14- 37 م) ونشاندهندۀ قدامت این قبرها است. نامـهای ایشان از سکه های مسی نایک آنـها معلوم است: اورتاگنیس، پکوریس، گوندوفاریس2، سرپیدانیس و ستاوسترا. درعین زمان، درجائیکه بعدا ساکستان نامـیده مـیشود، دودمان دیگرشـهزادگان محلی بقدرت رسیده و سکه های خود را ضرب مـیزنند. بزرگترین جنگل کرۀ زمین که جنگلی بارانی و گرمسیری است، جنگل های آمازون نام دارد.

در واقع پروانهها را میتوان یکی از دلایل اصلی سفر گردشگران به جنگل بارانی آمازون دانست. به گزارش شبکه تلویزیونی رویترز، شرکت آمازون در برابر برج بلندِ دفتر مرکزیِ خود در شهر بزرگ سیاتل در ایالت واشنگتن، محیطی شبیه جنگل بارانی موسوم به «کره ها» که متشکل از سه گنبد کروی شکلِ شیشهای است، افتتاح کرد. حجم آب رودخانهی آمازون، ۵ برابر بیشتر از هر رودخانهی دیگر روی زمین است و روی رودخانهی آمازون هیچ پلی ساخته نشده است. هردوی اینـها همچنان نام (ف)ونونیس را درون یک روی سکه ها ثبت مـیکنند. علاقه مندان به غذا و فرهنگ نیز از بازدید از دیگر نقاط جزیره و بازار ها و گالری ها و شو های محلی پشیمان نخواهند شد!

توده های جنگلی را به ((توده اصلی )) و ((توده فرعی )) تقسیم می کنند . برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند. این بیشترارائه کنندۀ بقدرت رسیدن یک گروه تباری نسل سکائیـان هست که درطول سده ها درمجاورت حاکمان هخاان پارسی و مقدونی/یونانی درون جلگه های بکتریـان زندگی مـید. این جنگل ها ازنظر جغرافیای گیاهی در منطقه هیرکانی واقع شده است و گونه های تشکیل دهنده آن جزء گونه های پهن برگ خزان کننده هستنتد.

این مکان، حدود ۱۸۲ هکتار فضای جنگلی قدیمی را در بر میگیرد و یک مقصد اصلی گردشگری در میان علاقهمندان به طبیعت به حساب میآید؛ بهخصوص پس از آنکه مرکز توریستی جدیدی در سال ۲۰۱۸ در آن افتتاح شد و البته، باید بدانید که اینجا خانه رابین هود افسانهای است. مکان های عمومی مانند مترو، تاکسی، اتوبوس، مهمانی و مسیر برگشت به خانه می تواند محلی خوبی برای استفاده از این محصولات باشد. جانشینان ابداگاسیس بـه حاکمـیت خویش درون سیستان و سرزمـین های مجاوربرای مدت زیـادی، ظاهرا که تا عمق سدۀ دوم مـیلادی یـا بعدتر ادامـه مـیدهند. این وضع درون اوایل سده اول مـیلادی تغیرمـیکند.

این تفاوت بیشتر توسط شواهد زبانی نشان داده مـیشود کـه هردو گروه فرهنگ واژگان متفاوت داشته اند. درعوض، آنـها بعضی اوقات بحیث بکتریـان قلمداد شده اند کـه یـاد آور آثارهیرودوتس و ستیزیـاس است، زیرا ایشان نیز نام بکتریـان را به منظور نشانحتی امواج بسیـارقبلی سکائیـان بکاربرده اند. او یکی ازمعاصرین نزدیک گوندوفاریس است، زیرا سکه های او غالبا مضروب دوبارۀ شاه هندو- پارتیـان ازجنوب هندوکش مـیباشد. او شاید یکی دیگر از اربابان پارتیـان یـا یک ساکای باشد کـه نامـی را اختیـار نموده کـه دربین پارتیـان عام است.

دیدگاهتان را بنویسید