1- همیشه گونه های دلخواه نیستند

او میگوید:یگ گروه ۱۵ نفری با استفاده از تیغهای بزرگ و سنگین میتوانند خطهایی به طول ۲۰ کیلومتر از جنگل را در طول یک هفته پاک کنند. الیمستان، روستایی گردشگری است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز از آمل واقع شده است. جنگلهای پستهٔ بادغیس، از مناطق کشککهنه و کشکرباطسنگی ولایت هرات آغاز میشود و تا آخرین خطوط مرزی ترکمنستان در ولایت بادغیس امتداد مییابد. کشف گنجینۀ فولول درخوش تپه ولایت بغلان (شمال کوتل سالنگ) نشان میدهد که شمال افغانستان سرزمین بکری نیست (طوریکه معلوم میشود).

این زبانها تا امروز زبانهای مسلط ایران، افغانستان و نیم قارۀ هند بوده و شاخۀ خانوادۀ بزرگ زبان هندو- اروپائی را تشکیل میدهد. جنگل های پسته،بادام کوهی به پیمانه زیاد در صفحات شمال وشمالغرب کشورانتشاریافته بوده،نسبت قطع یکسره،چرش مفرط مواشی کاهش یافته روبه زوال گذاشته اند.جنگل جنوب شرق کشورنیز به این وضع مواجه می باشد.در کشور ماجز ازیک تعداد محدودنشریه هیچ نوع آثار علمی به اوصاف بوتانیکی ومشخصات بیولوژیکی این جنگل ها را توضیح نموده.به اساس آن پلان انکشاف جنگل روی دست گرفته شده وموجود نمی باشد ازین جاست که ساحات وذخایر چوبی جنگل های کشورتقلیل یافته پروسه صحرایی شدن آن شدید گردیده است ما باید سعی نماییم تا تمام جنــــــــــــگل هـای افغانستان رااز شر دشمنان طبیعی مانند تخریب آب،خاک،قطع بی رویه درختان توسط افراد غیرمسـول ،حیوانات مضره وغیره عوامل که باعث نابودی آن میشود.

محمّدحسین یمین، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل (متولد ۱۳۱۵ ـ چاریکار، استان پروان، افغانستان) بود که ۱۳ بهمنماه در ۸۵ سالگی از دنیا رفت. بر بنیاد افکارعامه، منشای گویندگان هندو- اروپائیان اولیه، مناطقی از صحرا های جنوب روسیه و یوکراین در بین هزارۀ پنجم و سوم ق م میباشد. از جنوب روسیه به فلات ایران سه مسیرممکن وجود دارد: (الف) – از طریق اروپای جنوبشرقی وترکیۀ فعلی، (ب) – بطورمستقیم ازطریق قفقازدربین بحیرۀ سیاه و بحیرۀ کسپین و (ج) – ازطریق کوههای ارال وبامتداد مرغزارهای متعدد جنوب آسیای میانه درشرق کسپین.

در قاره آسیا کشورهای ژاپن و روسیه و در قاره اروپا آلمان ، مجارستان ، لهستان و رومانی این گونه اند . در راه آزادکوه را هم میبینید. البته آقای دکتر سنجابی شکنجه درمقابل قتل جرم کوچکی است ولی اگر منظور از شکنجه تهیه اقاریر برای متهم و محکوم ساختن یک بیگناه باشدشمابازهم آنرا یک جرم کوچک و ناچیز تلقی خواهید فرمود (دکتر سنجابی – نه) آیا باز هم در آنوقت دکتر بقایی رابا آن جیب بری تشبیه خواهیدنمود که دستش را پیچاندهاند (دکتر سنجابی – دست دکتر بقایی را که هنوزنپیچاندهاند) امربفرمایید که ما خودمان بپیچانیم آیا باز هم آنوقت تبلیغات دولت رابرعلیه یک متهم یک امرعادی تلقی خواهیدفرمود شماخواستید که اول ثابت شود که متهمین بیگناهند تا بعد ادعای شکنجه موثر و قابل توجه قرارگیرد یک چنین تقاضایی از شما استاد دانشگاه و قاضی یک محکمه عالی بین المللی بعیداست وظیفه ما نیست که ثابت کنیم که متهمین گناهکارند یا بیگناه وظیفه کلی همه ما شما و ما این است که نظارت کنیم تا در اطراف یک قتل فجیع و جنایتی که اتفاق افتادهاست درست تحقیق شود و مرتکبین جنایت هرکه میخواهد باشد طبق مقررات قانونی تعقیب گردد و به مجازات برسد ما جز این وظیفه نداریم آیا شما آقای دکتر سنجابی استاددانشگاه قاضی محکمه عالی بین المللی نماینده مجلس و عضو کمیسیون قوانین دادگستری وظیفه دیگری هم در این مورد دارید؟

اگر آن را پا بگذارند یا با آن برخورد کنند ، به احتمال زیاد ضربه خار وارد می شود. اما حتی اگر اینطورهم باشد، جلگه های شمالی ظاهرا غیرمستعمره باقی مانده است. شاید تجارت یکی ازعوامل عمده درظهوراین مراکزاولیۀ شهری تمدن هلمند بوده باشد، با وجودیکه اشتقاق فرهنگی در اثر ورود تازه واردان از شمال درمندیگک 3 شاید یک عامل دیگرباشد. این پروسه شامل ظهورمراکزاولیه شهری با مهارت پیشه وری و شبکه های وسیع تماس با مسکونه های دیگرفلات و شهرهای اطراف آن در ایلام و بین النهرین (درغرب) و وادی اندوس (درشرق) بوده است. یافته های شورتوغای شامل تمام مشخصات ساحات اندوس است: خشتها با عین اندازه وادی اندوس؛ سفالی دربردارندۀ تجسمات طاوس “هندی” و یک مهر با حکاکی کرگدن های “هندی”.

ساحات نمازگا شامل شواهد وافر نفوذ تمدن اندوس است: مهره ها، پیکره ها و سفالی ها تماما تائید کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی است که فلات را درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م عبورکرده است. منابع بین النهرین تماس های وسیع درسراسرنیمۀ دوم هزارۀ سوم با سرزمین های دیلمون، مگان و میلوهه را نشان میدهد. لاجورد وعقیق جگری نیز ذکرشده اند و این باید نشاندهندۀ این باشد که میلوهه یک پایگاه وسطی درتجارت تولیدات مختلف از فلات ایران بوده است.

درحالیکه دیلمون و مگان نزدیک خلیج فارس قرار دارند، میلوهه شاید ارائه کنندۀ دلتای اندوس باشد. مسکونۀ مهرگار(دورۀ 7) در نیمۀ هزارۀ سوم متروک میشود، درحالیکه مسکونۀ همجوار نوشارو یک تداوم آشکار مهرگاردورۀ 7 را تا مرحلۀ بعدی نشان میدهد که دربرگیرندۀ تمام مشخصات تمدن اندوس است. درحالیکه شورتوغای شواهد واضحی از وسعت و پهنای تمدن اندوس روی دور ترین حصص شمالشرقی فلات را نشان میدهد، هیچ نشانۀ ازسرکلسیت دیده نمیشود که متاثرازتمدن اندوس درافغانستان جنوبشرقی باشد. روستای جواهرده علاوه بر زیباییهای فراوان طبیعی و دارا بودن چشمهسارها از قدمت تاریخی نیز برخوردار بوده که وجود گورستانهای گبری در آن گویای قذمت تاریخی این مکان است.

ــ بنظر من معنی نام جواهرده در حروف هیروکلیف جی نهفته است. پاسخ: به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند . ۱۸- قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟ وزیر طرق و شوارع مرا هرچه زودتر به تهران خواسته، در این کاغذ رسمی آنچه مأذون به گفتن و افشای او هستم این است که در «شورای کبیر» هیجدهم ربیعالاخر، منعقد حضور اقدس همایون شاهنشاهی متفقاً وضع و اجرای «یاسای مظفری» قبول و امضاء گردیده.

2- شیوه ی تدریجی پناهی(برش پناهی): در این روش عمل زادآوری توسط برش های پناهی وتدریجی (نور دادن منظم، یکنواخت وتدریجی توده مادری وسطح تجدید حیات در سطوح کوچک یا بزرگ) صورت می گیرد.به عبارتی روش تجدید حیات طبیعی جنگل که به صورت تدریجی ودر پناه درختان صورت می گیردوتوسط اجرای برش های متوالی با فواصل زمانی مشخصی انجام می شود.شیوه پناهی یکی از روش های معمول بهره برداری از جنگل های راش وبلوط (درختانی با بذور درشت) می باشد وجزء شیوه های قدیمی بهره برداری است. آنچه از سوابق باستان شناسی درفصل قبلی واضح شد اینستکه آنها به سرزمین های آمدند که یک دورۀ انکشاف تدریجی و(درجاهای معین) زوال بعدی داشته اند.

باینترتیب تماسهای رو بافزایش با دنیای خارج، طوریکه بار ها درتاریخ افغانستان رخ داده است، باعث انکشاف بیشتر اقتصادی واجتماعی و گروهبندی تباری مردمان زندگی کننده درفلات میشود. لذا بسیاردلچسپ است فرض نمود که زوال تمدن هلمند بغیر از عوامل دیگریکه تا هنوزنامعلوم است، بعلت واگذاری (ترک) عمومی مسیرتجارت جنوبی ازطریق افغانستان جنوبی بوده است. بقایای اسپها نیزاز مراحل آخری تا هزارۀ دوم شناخته شده است. درنیمۀ هزارۀ سوم، تا جائیکه معلوم است، هیچ مسکونۀ اساسی در جلگه های شمال وجود نداشته که مربوط به سلسله (دنباله) نمازگا یا تمدن اندوس باشد.

چرا بگذاریم شهرداری لااقل تا میزان صدی ۵۱ ازآن درآمد استفاده بکندوچرا به شهرداری که مال مردم است این ضرررا بزنیم؟ جنگلهای بارانی معتدل: با درجه حرارت متوسط، این جنگلها مقادیر بسیار بالایی از بارش حدود 140 تا 167 اینچ در سال را گزارش میکنند. او البته دوستانی خارج از گله گرگها نیز دارد. این نیز زمان اشتغال تمدن اندوس شورتوغای در بدخشان است. هر زمان که جشنی میگرفتند آگهی از آن در روزنامهها مینوشتند و شادمانیهای بیاندازه مینمودند، و نویدها بخود میدادند. مسیرهای قفقازنیزگزینۀ غیرمحتمل است، زیرا قفقازیک سلسله کوه آسان برای عبورتعداد زیاد مردم نبوده و سوابق تاریخی ازسده های بعدی نشان میدهد که بمشکل میتوان آنرا برای مهاجرتهای بزرگ کتلوی از شمال بجنوب استفاده کرد.

وی پنج فوریه ۱۸۷۷ در «کراچوا» متولد شد، در ۱۹۰۲ به ایران آمد و پژوهشی درباره فرقه اهل حق انجام داد که جایزهای نیز دریافت کرد. اما آنها چطور به فلات ایران و نیم قارۀ هند میرسند؟ مشخصات آنها ظروف رنگه وچرخساخت است که بطور کتلوی تولید شده و نمونه های آن درهمه جا یافت میشود. قسمت اعظم تاریخ قبلی آنها خیالی و بر شواهد تصادفی استوار است، چون مهاجرین قدیم بصورت عام نه روایات نوشتاری به ارتباط هویت و زبان خویش برجا گذاشته اند و نه تمایل داشتند تاریخ قدیم خویش را ثبت کنند.

اینها گروه های مسلحی بودند که با قاچاق مواد مخدر ارتباط داشتند. این ساحه احتمالا به تجارت مواد نیمه گرانبها بشمول لاجورد ربط داده میشود که دربدخشان یافت میشود. با درنظرداشت اهمیت بدخشان برای تجارت سنگهای نیمه گران بها، این میتواند بسیارزیاد ممکن باشد. بامتداد آمو دریا درنزدیکی تقاطع آن با دریای کوکچه در بدخشان یکتعداد ساحات تمدن اندوس روشن شده است. بعد ترساحۀ دامب سادات در وادی کویته نیز در حوالی نیمۀ هزارۀ سوم ق م متروک میشود. در مجموع، واضح است که تمدن هلمند در نیمۀ دوم هزارۀ سوم بپایان میرسد، در حالیکه تمدن اندوس هنوز درخشان است.

دیدگاهتان را بنویسید